ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE DOOR HET BEDRIJF GELEVERDE DIENSTEN

nd, overeenkomstig de volgende Algemene voorwaarden, beleggingsdiensten, hierna de “Diensten” te noemen, aan. Over de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen kan niet worden onderhandeld. Voorts kunnen deze voorwaarden en bepalingen na gepaste kennisgeving aan de tegenpartij, hierna de “Opdrachtgever” te noemen, en naar absoluut goeddunken van het bedrijf, overeenkomstig de bepalingen in lid 12, worden gewijzigd.

Optie24, hierna het “bedrijf” te noemen, biedt diensten aan via haar digitale systeem, hierna het “handelsplatform” te noemen, beleggingsdiensten aan te bieden op grond van deze overeenkomst.

Het bedrijf verstrekt haar diensten alleen aan in NON EU landen.

De opdrachtgever heeft alle informatie en voorwaarden en bepalingen op de website van het bedrijf, www.optie24.nl, hierna de “hoofdwebsite” te noemen, gelezen, begrepen en geaccepteerd. Alle informatie is, evenals de voorwaarden en bepalingen, open voor openbare kennisneming en beoordeling en bevat belangrijke juridische informatie. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om andere websites te registreren en te gebruiken voor marketingdoeleinden in specifieke landen. Deze websites kunnen informatie en openbaarmakingen voor opdrachtgevers en geïnteresseerden bevatten in verschillende talen, waaronder andere talen dan de Engelse taal. De opdrachtgever aanvaardt en begrijpt dat het bedrijf communiceert in de Engelse taal. De opdrachtgever dient altijd de hoofdwebsite te raadplegen voor alle informatie en openbaarmakingen over het bedrijf en zijn activiteiten.

Wanneer de opdrachtgever de voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst aanvaardt en een handelsrekening opent, aanvaardt hij daarmee de volgende Algemene voorwaarden. Vervolgens en (i) afhankelijk van de definitieve goedkeuring door het bedrijf en (ii) nadat de opdrachtgever geld naar zijn rekening heeft overgemaakt, gaat hij, overeenkomstig lid 12.1 een juridische en bindende overeenkomst met het bedrijf aan.

 

 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIES

Toegangscodes – Alle inloggegevens, waaronder de door het bedrijf aan de opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden, waarmee de opdrachtgever toegang krijgt tot het handelsplatform van het bedrijf.

Rekening – Alle transactierekeningen die het bedrijf voor de opdrachtgever kan openen.

Rekeningoverzicht – Een periodiek overzicht van de transacties die op een rekening zijn gecrediteerd en gedebiteerd.

Overeenkomst – Deze Algemene voorwaarden voor de door het bedrijf geleverde diensten.

Bevoegd persoon – Een door de opdrachtgever, overeenkomstig deze overeenkomst, bevoegde persoon die namens de opdrachtgever instructies aan het bedrijf kan geven.

Saldo – Het bedrag dat namens de opdrachtgever op een bepaald moment op de rekening staat.

Saldovaluta – De munteenheid of coupure waarin het saldo, de provisie en betalingen op en voor de rekening van de opdrachtgever worden aangeduid en berekend.

Basisvaluta – De eerste valuta in een valutapaar.

Binaire opties – Opties met een vooraf bepaald vast rendement waarvan de uitkering afhankelijk is van of er op het moment waarop ze verstrijken wel of geen bepaalde gebeurtenis plaatsvindt. Binaire opties hebben slechts één van de twee mogelijke resultaten en stellen u in staat om eenvoudig “Ja” of “Nee” te kiezen. Net als traditionele opties zijn binaire opties gebaseerd op onderliggende activa, zoals valuta, commodity’s, indices of aandelen. Eén van de grootste verschillen ten opzichte van traditionele opties is echter dat er maar één resultaat mogelijk is: de opdrachtgever ontvangt rendement wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt of de opdrachtgever verliest zijn belegging. Alle opdrachtgevers dienen het document Risico’s bij het handelen in binaire opties zorgvuldig door te lezen.

Klantaccount of handelsrekening – De speciale rekening voor interne berekeningen en stortingen door opdrachtgevers die namens de opdrachtgever door het bedrijf wordt geopend. In deze overeenkomst kunnen de begrippen “Klantaccount” en “Handelsrekening” door elkaar worden gebruikt. De betekenis van beide begrippen is echter hetzelfde.

Sluitingspositie – Een order van een binaire optie die als gesloten kan worden gezien.

Opdrachtgever – De persoon die deze overeenkomst heeft aanvaard en van wie de aanvraag voor gebruikmaking van de diensten door het bedrijf werd goedgekeurd.

Contract – Elk contract, hetzij mondeling of schriftelijk overeengekomen, voor de aankoop of verkoop van een financieel instrument, waaronder derivaten, zoals opties (waaronder binaire opties), futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot effecten, valuta’s, rentetarieven of rendementen, of andere financiële instrumenten, financiële indices of financiële maatregelen of commodity’s.

Contractspecificaties – De handelsgegevens en informatie met betrekking tot elk financieel instrument dat door het bedrijf wordt aangeboden.

Zakelijke actie – Een gebeurtenis, actie of equity-verandering die leidt tot uitdunning of concentratie of tot een andere wezenlijke verandering van de marktwaarde van de onderliggende aandelen, naar eigen goeddunken van het bedrijf te bepalen en – hoewel niet uitsluitend – bestaand uit: (i) het onderverdelen, consolideren, splitsen, herindelen, annuleren, wijzigen van de nominale waarde of anderszins wijzigen van de rechten die aan de aandelen zijn verbonden; (ii) het aanbieden van rechten, verstrekken van een bonus of aanbieden of verzilveren van equities; (iii) het uitkeren (waaronder in contanten, als kapitaal of anderszins) en het opnieuw aankopen van aandelen; (iv) enige andere gebeurtenis die van wezenlijke invloed is of kan zijn op de prijzen van aandelen (waaronder daadwerkelijke aankondigingen door het bedrijf, IPO’s, overnames, overnamebiedingen, regelingen, betalingen in natura, fusies, splitsingen, spin-offs, uitkoop van directieleden, nationaliseringen, insolventie, enz.).

Equity – Uw saldo inclusief balans, openstaande posities en bonussen

OTC koersen – De OTC koersen tijdens het weekend worden aangeleverd door onze market maker (MM) die ook koersen aanlevert door de weeks.

Tijdens het weekend formuleert de MM zijn prijzen op basis van eigen interne vraag en aanbod.

Financiële markten – Internationale financiële markten waarin valuta’s en andere wisselkoersen voor financiële activa (waaronder commodity’s) worden vastgesteld in overeenkomsten met meerdere partijen.

Overmacht – Een gebeurtenis waarover het bedrijf redelijkerwijs geen controle heeft en waardoor het bedrijf niet aan zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst kan voldoen, zoals, maar niet uitsluitend: overmacht, zoals, maar niet alleen, branden, explosies, aardbevingen, droogte, vloedgolven en overstromingen, oorlog, vijandelijkheden – hetzij tijdens een oorlog of anderszins -, invasies, handelingen van buitenlandse vijanden, mobilisatie, vorderingen, embargo’s, revoluties, opstand, militaire machtsgrepen of staatsgrepen, burgeroorlogen, rellen, commotie, stakingen, werkonderbrekingen, uitsluitingen, wanorde en terrorisme; handelingen en regels van overheden of supranationale instanties of autoriteiten die het bedrijf naar eigen inzicht ervan weerhouden orde op de markt te handhaven voor één of meer financiële instrumenten of CFD’s die het bedrijf verhandelt via het handelsplatform; een ongekende verschuiving in het niveau van transacties en/of financiële markten en/of onderliggende activa of de anticipatie door het bedrijf op een dergelijke verschuiving; een storing of defect in computers of apparaten die worden gebruikt voor gegevensoverdracht en communicatie, alsook een stroomstoring of defect in digitale apparatuur of communicatiemiddelen; het, om welke reden dan ook, niet nakomen van verplichtingen door relevante leveranciers, tussenpersonen van financiële instellingen, agenten of medewerkers van het bedrijf, bewaarnemers, subbewaarnemers, verkopers, uitwisselinstanties, feed-aanbieders, clearinginstellingen of regelgevende instanties of zelfregulerende organisaties.

Zwevend(e) winst/verlies – Niet-gerealiseerde winsten (verliezen) van open posities tegen de huidige prijs van de onderliggende valuta’s, contracten of aandelen, equity-indices, edelmetalen of andere commodity’s die kunnen worden verhandeld.

Vrije marge – Bedragen die niet worden gebruikt als onderpand voor open posities, berekend als: Vrije marge = Equity – Marge

KYC-proces – Verwijst naar het “Know Your Client”-proces (“Ken je opdrachtgever”) dat het bedrijf op grond van toepasselijke wet- en regelgeving moet volgen. Het proces is erop gericht om de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en te controleren, om antecedentenonderzoeken voor opdrachtgevers uit te voeren, om een financieel profiel van de opdrachtgever op te stellen en om vast te stellen of de diensten geschikt zijn voor de opdrachtgever.

Beurshandelaar of Animateur – Een professionele deelnemer op de financiële markten die voortdurend op de financiële markten op zoek is naar mogelijkheden om voor eigen rekening te handelen door financiële instrumenten te kopen en te verkopen tegen zijn eigen kapitaal en tegen door hem bepaalde prijzen.

Open positie – Een open transactie voor de aankoop of verkoop van een financieel instrument dat nog niet is gesloten.

Openingstijden (handelstijden) van het bedrijf – Tijdsduur binnen een werkweek waarbinnen het handelsplatform van het bedrijf mogelijkheden biedt om te handelen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze tijdsduur – met inachtneming van een kennisgevingsperiode – te wijzigen.

Order – Een opdracht van een opdrachtgever of bevoegde persoon om: (i) enige transactie via het handelsplatform uit te voeren; of om (ii) het bedrijf een dienst te laten verlenen.

Spread – Het verschil tussen de aankoopprijs (“ASK”) en de verkoopprijs (“BID”) van hetzelfde contract en op hetzelfde moment.

Handelsplatform – De digitale handelsplatforms en softwareprogramma’s die eigendom zijn van het bedrijf of die door het bedrijf onder een licentie worden gebruikt en die worden ingezet om de diensten te verlenen, hetzij online (inclusief via mobiele apparaten) of anderszins.

Handelsvoorwaarden – De specifieke handelsvoorwaarden die op de website van het bedrijf zijn gepubliceerd, zoals de handelstijden, minimum- en maximumlimieten, zakelijke acties, vervaldatums, marge-eisen, instrumentspecificaties en regels.

Transactie – Elke transactie op de handelsrekening van de opdrachtgever, waaronder, maar niet uitsluitend, koop- en verkooptransacties, stortingen en opnames en overboekingen tussen rekeningen van de opdrachtgever of van een bevoegde vertegenwoordiger.

Onderliggende activa  – Alle activa die op een financiële markt worden verhandeld en waarop het bedrijf de prijs van CFD’s of binaire opties baseert.

Website – De hoofdwebsite van het bedrijf, www.optie24.nl.

 1. DIENSTVERLENING

2.1. Het bedrijf verleent aan de opdrachtgever de volgende diensten:

2.1.1. Beleggingsdiensten

 1. a)    Het uitvoeren van orders namens opdrachtgevers.

2.1.2. Aanvullende diensten

 1. a)    Het bewaken en beheren van financiële instrumenten voor rekening van opdrachtgevers, waaronder bewaarneming en gerelateerde diensten, zoals het beheren van contanten en onderpanden.
 2. b)    Valutawissel diensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten.

 

2.1.3. Financiële instrumenten

Het bedrijf zal de bovengenoemde beleggingsdiensten, zoals van toepassing, aanbieden voor:

 1. a)    Overdraagbare effecten.
 2. b)    Geldmarktinstrumenten.
 3. c)    Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentetarieven of rendementen, of andere afgeleide instrumenten en financiële indices of maatstaven die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld.
 4. d)    Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op commodity’s die, naar keuze van de partijen, in contanten moeten worden verrekend of in contanten kunnen worden afgewikkeld (anders dan vanwege een verzuim of een ander ontbindend element).
 5. e)    Financiële Contracts for Differences.

De valutawisseldienst die werd genoemd in lid 2.1.2.c) wordt aangeboden voor alle financiële instrumenten, te weten:

 1. a)    Overdraagbare effecten.
 2. b)    Geldmarktinstrumenten.
 3. c)    Eenheden in instellingen voor collectieve beleggingen.
 4. d)    Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentetarieven of rendementen, of andere afgeleide instrumenten en financiële indices of maatstaven die fysiek of in contanten kunnen worden afgewikkeld.
 5. e)    Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op commodity’s die, naar keuze van de partijen, in contanten moeten worden verrekend of in contanten kunnen worden afgewikkeld (anders dan vanwege een verzuim of een ander ontbindend element).
 6. f)     Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op commodity’s die fysiek afgewikkeld kunnen worden, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF.
 7. g)    Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op commodity’s die fysiek kunnen worden afgewikkeld en niet in lid f) hierboven zijn gemeld en die niet zijn bedoeld voor commerciële doeleinden, die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben en waarvoor de vraag geldt of ze zijn geklaard en afgewikkeld via erkende clearinghouses of waarvoor regelmatig margin calls worden gedaan.
 8. h)    Afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico’s.
 9. i)      Financiële Contracts for Differences.
 10. j)        Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken die, naar keuze van één van de partijen, moeten worden verrekend in contanten of kunnen worden afgewikkeld in contanten (anders dan vanwege een verzuim of een ander ontbindend element), alsook andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen die niet anderszins zijn vermeld en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, gelet op de vraag of ze, onder andere, worden verhandeld op een gereglementeerde markt of een MTF, worden geklaard en afgewikkeld via erkende clearinghouses of regelmatig het onderwerp zijn van margin calls.

2.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de financiële instrumenten aan te bieden voor enig onderliggend effect dat het geschikt acht. Het platform van het bedrijf vormt het primaire middel waarop het onderliggende effect waarvoor het bedrijf het financiële instrument wil aanbieden en de geldende contractuele specificaties worden gepresenteerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de hoofdwebsite op enig gewenst moment na schriftelijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever te wijzigen. De opdrachtgever stemt in zich te binden aan deze overeenkomst en aan de gewijzigde contractspecificaties.

2.3. De opdrachtgever erkent dat in geen enkel geval in de door het bedrijf geleverde diensten provisie voor enig beleggingsadvies van welke aard dan ook is opgenomen. De beleggingsinformatie die door het bedrijf met de opdrachtgever wordt gedeeld, vormt geen beleggingsadvies en dient dan ook uitsluitend als informatie te worden beschouwd. De door het bedrijf verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als garantie voor de verwachte resultaten van enige transactie.

2.4. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat hij als enige partij verantwoordelijk is voor enige beleggingsstrategie, transactie of belegging, samenstelling van enig account of belastingtechnische consequentie en dat hij met betrekking tot deze verantwoordelijkheden niet dient te vertrouwen op het bedrijf. De opdrachtgever erkent en aanvaardt voorts dat het bedrijf absoluut geen enkele verantwoordelijkheid, op welke manier of in welke vorm dan ook, draagt voor elke beleggingsstrategie, transactie, belegging of informatie, samenstelling van enig account en/of belastingtechnische consequenties, welke omstandigheden er ook een rol mogen spelen.

2.5. De opdrachtgever weet dat het bedrijf bij orders die de opdrachtgever plaatst, fungeert als agent en niet als hoofdpersoon namens de opdrachtgever. Het bedrijf vormt de enige plaats van uitvoering (zoals gedefinieerd in toepasselijke wet- en regelgeving) voor bestellingen van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt echter dat het bedrijf de risico’s die verband houden met de transacties die door de opdrachtgever worden uitgevoerd tot een minimum kan beperken en dat het bedrijf daarvoor kan worden gedekt door andere bedrijven binnen de bedrijfsgroep waar het bedrijf deel van uitmaakt.

2.4. Het bedrijf hanteert de volgende openingstijden: van zondag, 22:00:01 GMT (Greenwich Mean Time) tot en met vrijdag 23:00:00 GMT (Greenwich Mean Time).  Feestdagen worden aangekondigd via de hoofdwebsite.

2.5. Door deze voorwaarden en bepalingen te aanvaarden, erkent de opdrachtgever dat hij alle informatie in het “BELEID VOOR UITVOERING VAN ORDERS” van het bedrijf heeft gelezen en begrepen en dat hij ermee instemt. Het beleidsdocument staat op de hoofdwebsite van het bedrijf en is beschikbaar voor alle opdrachtgevers.

2.6. Erkenning van risico’s

 1. a.    Contracts for Differences voor spot forex, spot edelmetalen, futures, aandelen of andere commodity’s die kunnen worden behandeld, zijn producten met een hefboomwerking. Deze producten hebben dan ook een hoog risiconiveau. Opdrachtgevers kunnen hun volledige beleggingskapitaal verliezen. De producten zijn dan ook niet voor iedereen geschikt. De opdrachtgever dient te zorgen dat hij op de hoogte is van de risico’s.
 2. b.    De opdrachtgever erkent en aanvaardt zonder voorbehoud en ongeacht de informatie die het bedrijf hem heeft verstrekt dat de waarde van enige belegging in financiële instrumenten kan toe- en afnemen en dat beleggingen zelfs waardeloos kunnen worden.
 3. c.    De opdrachtgever erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat hij een groot risico op verliezen en schade loopt wanneer hij een financieel instrument koopt en/of verkoopt. De opdrachtgever erkent voorts middels aanvaarding van deze overeenkomst dat hij bereid is dit risico te lopen.
 4. d.    Alle algemene visies op het economische klimaat, op markten en beleggingsstrategieën of beleggingen, beleggingssuggesties, informatie over onderzoeken en andere soortgelijke uitingen die, waar van toepassing, mondeling of schriftelijk met de opdrachtgever worden gedeeld, dienen niet als beleggingsadvies of aanbeveling door het bedrijf te worden beschouwd en vormen geen relatie waarin het bedrijf als adviseur optreedt. Elke beslissing van de opdrachtgever om een CFD te sluiten of om een ander door het bedrijf aangeboden beleggingsproduct af te nemen, wordt onafhankelijk door de opdrachtgever genomen. Het bedrijf treedt niet op als adviseur of vertrouwenspersoon voor de opdrachtgever en het bedrijf wijst al deze verplichtingen expliciet af.
 5. e.    Wanneer de opdrachtgever besluit om te gaan handelen in een financieel instrument, dient hij de risico’s die aan dit financiële instrument en aan alle gerelateerde strategieën verbonden zijn in overweging te nemen. De risicobeoordeling door de opdrachtgever dient te bestaan uit een overweging van verschillende risico’s, zoals (niet uitputtend) kredietrisico’s, marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, risico’s met betrekking tot rentetarieven en deviezen, zakelijke en operationele risico’s, risico’s op insolventie en risico’s met “over-the-counter”-transacties.
 6. f.     Het voornoemde lid vormt geen beleggingsadvies op basis van de persoonlijke omstandigheden van de opdrachtgever en is geen aanbeveling om enige diensten af te nemen of om te beleggen in enig financieel instrument. Wanneer de opdrachtgever twijfelt aan de betekenis van de bovenstaande openbaarmakingen of waarschuwingen, wordt hij ten zeerste aangeraden om onafhankelijk juridisch of financieel advies in te winnen.
 7. g.    De opdrachtgever erkent en aanvaardt middels ondertekening van deze overeenkomst dat er nog andere risico’s kunnen zijn dan de risico’s die in dit lid 2.6 zijn genoemd. De opdrachtgever erkent voorts dat hij de “Risicowaarschuwingen”, die tijdens het registratieproces werden getoond en die op de hoofdwebsite van de opdrachtgever staan, heeft gelezen en aanvaard.
 1. CLASSIFICATIE VAN OPDRACHTGEVERS

3.1. Het bedrijf zal in zijn handelen met de opdrachtgever de regels voor professioneel gedrag, die van toepassing zijn op de relatie van het bedrijf met retailklanten, toepassen. Wanneer een professionele opdrachtgever dat wil, kan hij echter ook als niet-professional worden behandeld en derhalve genieten van meer bescherming. De opdrachtgever die als professionele opdrachtgever wordt beschouwd, kan zelf schriftelijk om meer bescherming vragen wanneer hij zichzelf niet in staat acht om de risico’s goed te beoordelen of te beheersen. Het eindoordeel met betrekking tot de classificatiewijziging ligt bij het bedrijf.

3.2. De opdrachtgever is gebonden aan de categoriseringsmethode die grondig wordt uitgelegd in het document “BELEID VOOR CATEGORISERING VAN OPDRACHTGEVERS“, zoals dat is te vinden op de hoofdwebsite van de opdrachtgever onder het kopje “Beleid voor categorisering van opdrachtgevers”. De opdrachtgever accepteert middels aanvaarding van deze voorwaarden en bepalingen de toepassing van de categoriseringsmethode zoals die is beschreven in het document “Beleid voor categorisering van opdrachtgevers”.

 1. ZEKERHEID, GARANTIES EN DEKKING

4.1. De opdrachtgever verklaart, bevestigt en garandeert dat:

 1. a)    Al de bedragen die door de opdrachtgever naar het bedrijf worden overgemaakt het exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, vrij van enig pandrecht, enige heffing of verpanding of enige andere last. Al de bedragen die door de opdrachtgever naar het bedrijf worden overgemaakt op geen enkele wijze, hetzij direct of indirect, voortkomen uit enige onwettige daad of omissie of het product zijn van enige criminele activiteit.
 2. b)    Hij voor zichzelf handelt en niet als vertegenwoordiger of curator van enige externe persoon, tenzij hij, naar tevredenheid van het bedrijf, over een document en/of volmacht beschikt waarmee hij als vertegenwoordiger of curator van enige externe persoon mag handelen.

4.2. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om alle op grond van de artikelen (a) en (b) in lid 4.1 hierboven ontvangen bedragen te restitueren aan of terug te boeken naar de remittent (of uiteindelijk gerechtigde) wanneer het bedrijf voldoende bewijs heeft ontvangen om naar eigen goeddunken vast te stellen dat deze bedragen direct dan wel indirect voortkomen uit enige onwettige daad en/of omissie en/of het product zijn van enige criminele activiteit en/of toebehoren aan een externe partij. De opdrachtgever stemt voorts in dat het bedrijf enkele of alle transacties die de opdrachtgever middels zijn handelsrekening heeft uitgevoerd ongedaan kan maken en dat het bedrijf de overeenkomst op grond van lid 13.4 van deze overeenkomst kan beëindigen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in een dergelijk geval juridische actie tegen de opdrachtgever te ondernemen om zichzelf schadeloos te stellen. Ook kan het bedrijf alle schade claimen die door de opdrachtgever als gevolg van een dergelijke gebeurtenis aan het bedrijf is veroorzaakt.

4.3. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat alle transacties met beperking tot het verhandelen van enige financiële instrumenten uit lid 2.1 uitsluitend plaatsvinden via het handelsplatform dat het bedrijf aanbiedt en dat de instrumenten niet kunnen worden overgedragen naar enig ander handelsplatform.

4.4. De opdrachtgever garandeert de authenticiteit en geldigheid van alle documenten die hij aan het bedrijf verstrekt.

 1. DIGITAAL HANDELEN

5.1. De opdrachtgever is, na aanvaarding van deze overeenkomstig, gerechtigd om toegangscodes voor de digitale systemen en/of het handelsplatform van het bedrijf aan te vragen, zodat hij orders kan geven voor het kopen of verkopen van financiële instrumenten en zodat hij in het algemeen via het handelsplatform kan handelen met en middels het bedrijf vanaf een compatibele pc, smartphone of set-top-box of vanaf een soortgelijk apparaat dat is verbonden met het internet of met een ander netwerkcommunicatieprotocol, zoals WAP. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om de opdrachtgever naar zijn eigen goeddunken de toegang tot het handelsplatform van het bedrijf – of tot een deel ervan – te ontzeggen om de effectiviteit en efficiëntie van zijn systemen te garanderen en om zijn eigen belangen en de belangen van zijn opdrachtgevers te beschermen. Het bedrijf kan in dat geval de handelsrekeningen van de opdrachtgever, hetzij gedeeltelijk of geheel, sluiten op grond van lid 13.3.

5.2. De opdrachtgever aanvaardt en vermeldt dat hij de toegangscodes op een veilige plaats zal opbergen en dat hij ze niet zal delen met anderen. Voorts zal hij geen acties ondernemen of proberen te ondernemen waardoor ongewone of onbevoegde toegang tot of ongewoon of onbevoegd gebruik van het handelsplatform mogelijk wordt.

5.3. De opdrachtgever aanvaardt dat hij het handelsplatform niet zal misbruiken door te handelen met vertraging en/of door de serverlatentie te gebruiken, door prijzen en tijdstippen te manipuleren of door anderszins onwettige handelspraktijken te bezigen, oneerlijke voordelen te behalen en/of activiteiten uit te voeren die het bedrijf naar eigen goeddunken als ongepast en buiten de reikwijdte van deze overeenkomst beschouwt. In dat geval kan het bedrijf, naar eigen goeddunken, alle gerelateerde handelsactiviteiten van de opdrachtgever ongedaan maken en/of alle open posities van de opdrachtgevers sluiten en/of de handelsrekeningen van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk sluiten en/of deze overeenkomst op grond van lid 13.4 (d) per direct beëindigen.

5.4. De opdrachtgever zal alles in het werk stellen om zijn toegangscodes veilig te bewaren en om te voorkomen dat anderen de codes leren kennen. Daarnaast is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle orders die middels zijn toegangscodes worden verstrekt. Al deze orders die door het bedrijf worden ontvangen, worden gezien als zijnde verstrekt door de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever een externe persoon aanwijst die optreedt als bevoegd vertegenwoordiger, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle orders die worden verstrekt middels en onder de toegangscodes van deze vertegenwoordiger.

5.5. De opdrachtgever zet alles in het werk om het bedrijf direct op de hoogte te stellen wanneer hij ontdekt dat zijn toegangscodes worden gebruikt door een onbevoegde externe partij.

5.6. De opdrachtgever erkent dat het bedrijf ervoor kan kiezen om geen actie te ondernemen voor orders die op een andere digitale wijze naar het bedrijf zijn verstuurd dan via de eerder bepaalde digitale middelen, zoals het platform, en dat het bedrijf niet aansprakelijk is naar de opdrachtgever wanneer er geen acties worden ondernomen voor dergelijke orders.

5.7. De opdrachtgever komt overeen softwareprogramma’s te gebruiken die zijn ontwikkeld door externe partijen, zoals, maar niet uitsluitend de hierboven genoemde algemene programma’s, browsersoftware die de protocollen voor gegevensbeveiliging ondersteunt die compatibel zijn met de protocollen die door het bedrijf worden gebruikt. De opdrachtgever komt voorts overeen de toegangsprocedures (aanmelden) van het bedrijf te volgen die deze protocollen ondersteunen.

5.8. De opdrachtgever erkent dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor toegang van onbevoegde externe personen tot informatie, waaronder digitale adressen, digitale communicatie en persoonlijke gegevens, wanneer deze informatie via het platform wordt uitgewisseld tussen de opdrachtgever en het bedrijf of een andere partij.

 1. INSTRUCTIES VOOR ORDERS

6.1. Het bedrijf kan, behoudens lid 6.20, in bepaalde omstandigheden telefonisch of persoonlijk meegedeelde instructies accepteren, mits het bedrijf, naar volledig goeddunken, is overtuigd van de identiteit van de beller/opdrachtgever en mits het bedrijf tevreden is over de duidelijkheid van de instructies. Wanneer het bedrijf een order op een andere manier dan via het handelsplatform ontvangt, wordt de order door het bedrijf naar het handelsplatform doorgestuurd en verwerkt alsof het via het handelsplatform was ontvangen.

6.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de instructies en/of orders en/of telefonische communicatie naar eigen goeddunken op elke mogelijke manier te bevestigen. De opdrachtgever aanvaardt het risico op foutieve interpretatie van en/of fouten in de instructies en/of orders die telefonisch worden ingediend volledig, ongeacht de oorzaak ervan, zoals, maar niet uitsluitend, technische defecten.

6.3. De opdrachtgever is gerechtigd om een externe persoon te machtigen voor het geven van instructies en/of plaatsen van orders of om andere zaken die verband houden tot deze overeenkomst af te handelen, mits de opdrachtgever het bedrijf schriftelijk heeft geïnformeerd over de uitoefening van deze rechten door een externe partij en mits deze persoon door het bedrijf is goedgekeurd en aan alle vereiste voorwaarden van het bedrijf voldoet. Het bedrijf zal instructies en/of orders van deze persoon namens de opdrachtgever blijven accepteren tenzij het bedrijf een schriftelijke melding van de opdrachtgever ontvangt inzake de intrekking van de bevoegdheden van voornoemde persoon. De opdrachtgever zal deze orders als geldig en bindend beschouwen. Het bedrijf vereist een termijn van twee (2) werkdagen voor de schriftelijke kennisgeving van de intrekking van de bevoegdheden van een externe partij.

6.4. Door de opdrachtgever aan het bedrijf verstrekte instructies of orders kunnen niet worden ingetrokken tenzij dit gebeurt met schriftelijke instemming van het bedrijf. Deze schriftelijke instemming kan naar het uitsluitend en absoluut goeddunken van het bedrijf worden gegeven.

6.5. De transactie (het openen of sluiten van een positie) wordt uitgevoerd tegen de aan de opdrachtgever geboden bied- en laatprijzen (“BID”/”ASK”). De opdrachtgever kiest de positie die hij wil nemen en dient een verzoek in voor een bevestiging van de transactie door het bedrijf. De transactie wordt uitgevoerd tegen de prijzen die in het scherm aan de opdrachtgever worden getoond. De prijzen kunnen vanwege de hoge volatiliteit op de markt tijdens het bevestigingsproces veranderen. Het bedrijf is dan ook gerechtigd om de opdrachtgever een nieuwe prijs voor te stellen. Wanneer het bedrijf de opdrachtgever een nieuwe prijs biedt, kan de opdrachtgever deze nieuwe prijs accepteren en de transactie voortzetten óf de nieuwe prijs weigeren en de transactie annuleren.

6.6. De opdrachtgever kan via het handelsplatform alleen de volgende handelsorders verstrekken:

(a) OPEN – Om een positie te openen;

(b) CLOSE – om een open positie te sluiten;

(c) Voor het toevoegen, verwijderen en bewerken van orders voor het stoppen van verliezen, uitkeren van rendement, wijzigen van kooplimieten en stopopdrachten op transacties en wijzigen van verkooplimieten en stopopdrachten op verkooptransacties. Meer informatie hierover vindt u in lid 6.15.

Andere orders zijn er niet en worden derhalve automatisch afgekeurd. Bevestigde open of gesloten posities kunnen niet door de opdrachtgever worden geannuleerd.

Orders kunnen alleen worden geplaatst, uitgevoerd, gewijzigd of verwijderd binnen kantooruren en blijven van kracht tot de volgende handelssessie. De order van de opdrachtgever dient geldig en overeenkomstig het gespecificeerde type en tijdstip van de bewuste order te zijn. Wanneer de geldigheidsduur van de order niet is gespecificeerd, zal de order gedurende een oneindige periode geldig zijn.

6.7. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen of andere fouten die ontstaan tijdens het verzenden van orders en/of berichten via internet of via andere communicatienetwerken. Het bedrijf is voorts niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van ongeldige effecten of vergissingen met betrekking tot het rekeningsaldo van de opdrachtgever. Het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die via internet of via andere communicatienetwerken wordt ontvangen, noch voor enig verlies waarmee de opdrachtgever te maken kan krijgen wanneer deze informatie onnauwkeurig is.

6.8. De opdrachtgever erkent en aanvaart dat het bedrijf is gerechtigd om naar zijn eigen en absoluut goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever enige transactie te sluiten wanneer de vervaldatum van de onderliggende activa of het onderliggende contract waarop de transactie is gebaseerd en die door de relevante financiële markt is vastgesteld, verstrijkt, met inachtneming van een redelijke tijd tot die vervaldatum. Dit moment wordt de “Sluitingstijd” genoemd en de relevante transactie die verstrijkt, wordt de “Verstrijkende transactie” genoemd. Het bedrijf zal de sluitingstijd voor de activa in de relevante contractspecificaties vermelden. Het bedrijf is niet verplicht om een open positie in een verstrijkende transactie te compenseren.

6.9. De prijs van de verstrijkende transactie is als volgt: (a) De laatst verhandelde prijs tijdens of voor de sluitingstijd plus of min (afhankelijk van de situatie) (b) enige spreiding die het bedrijf kan toepassen wanneer deze verstrijkende transactie wordt gesloten. De opdrachtgever erkent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het kennisnemen van de sluitingstijd en van enige spreiding of commissie die het bedrijf kan toepassen wanneer een verstrijkende transactie wordt gesloten.

6.10. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijs voor het openen/sluiten (het tarief) en/of de omvang van en/of het aantal gerelateerde transacties (en/of het niveau en de omvang van een order voor koop- en verkooplimieten en voor het stoppen van koop- en verkooptransacties) te wijzigen wanneer enig financieel instrument mogelijk moet worden aangepast vanwege een gebeurtenis zoals omschreven in lid 6.12, hierna de “Zakelijke gebeurtenis” te noemen. Deze actie wordt uitsluitend toegepast op effecten en is bedoeld om het financiële equivalent van de rechten en verplichtingen van de partij in het kader van die transactie, direct voor de betreffende zakelijke gebeurtenis, te behouden. Alle acties van het bedrijf die voortkomen uit deze aanpassingen zijn beslissend en bindend voor de opdrachtgever. Het bedrijf zal de opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs haalbaar is op de hoogte stellen van de bewuste aanpassing.

6.11. Wanneer een opdrachtgever enige open posities heeft voor enig financieel instrument op de ex-dividenddatum, behoudt het bedrijf zich het recht voor om deze posities te sluiten tegen de laatste prijs op de vorige handelsdag en om het equivalente volume van het financiële instrument te openen tegen de eerste handelsprijs op de ex-dividenddatum. In dit geval dient het bedrijf de opdrachtgever daarover uiterlijk tijdens het sluiten van de handelssessie voorafgaand aan de ex-dividenddatum per interne e-mail via de handelsterminal te informeren.

6.12. “Zakelijke gebeurtenissen” vormen bekendmakingen door de emittent van de equity waarop het financiële instrument is gebaseerd, inclusief, maar niet uitsluitend, met betrekking tot de voorwaarden van enige van de volgende situaties:

 1. a)    Een onderverdeling, consolidatie of herschikking van de aandelen, een terugkoopactie of annulering van de aandelen of een vrije verdeling van de aandelen onder bestaande aandeelhouders door middel van een bonus, kapitalisatie of soortgelijke actie;
 2. b)    Een uitkering aan de bestaande houders van de onderliggende aandelen van extra aandelen, ander maatschappelijk kapitaal of andere effecten die het recht op uitbetaling van dividenden en/of opbrengsten van de liquidatie van de emittent toekennen, proportioneel aan dergelijke betalingen aan de houders van de onderliggende aandelen, of effecten, rechten of waarborgen die het recht op het uitkeren of aanschaffen, inschrijven of ontvangen van aandelen toekennen, in ieder geval voor de betaling (contant of anderszins) tegen minder dan de geldende marktprijs per aandeel, zoals bepaald door de Vennootschap;
 3. c)    Alle andere gebeurtenissen met betrekking tot de aandelen, overeenkomend met de bovenstaande gebeurtenissen of anderszins resulterend in verdunning of concentratie van de marktwaarde van de aandelen.

6.13. Wanneer het handelen op een financiële markt op enig moment wordt opgeschort, zal het bedrijf de waarde van de onderliggende activa van het financiële instrument berekenen overeenkomst de laatst verhandelde prijs vóór opschorting, zoals redelijkerwijs door het bedrijf bepaald wanneer de onderliggende activa gedurende werkdag waarop de opschorting plaatsvindt niet worden verhandeld. Wanneer de voornoemde opschorting gedurende vijf (5) werkdagen aanhoudt, kan het bedrijf, naar eigen en absoluut goeddunken, een sluitingstijd en slotkoers voor de onderliggende activa vaststellen. Het bedrijf is gedurende de termijn van een transactie waarvan de handel wordt opgeschort gerechtigd om de positie naar eigen goeddunken te sluiten en/of om de marge-eisen en margepercentages te wijzigen.

6.14. Wanneer een financiële markt aankondigt dat de relevante onderliggende activa op grond van de geldende regels van de betreffende financiële markt, om welke reden dan ook niet langer (zullen) worden genoteerd of verhandeld en niet direct opnieuw worden genoteerd of verhandeld op de relevante financiële markt of in een handelssysteem in het land waarvan de financiële markt deel uitmaakt (of in het geval van de financiële markt in de Europese Unie: een lidstaat van de Europese Unie) of wanneer de activa al zijn geëmitteerd of verhandeld op de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt of (indien eerder) is aangekondigd, dan dienen de vervaldatum en de sluitingstijd op een redelijk moment vóór de vervaldatum te liggen. De sluitingsprijs wordt door het bedrijf aan de opdrachtgever meegedeeld.

6.15. Orders: De prijs in het platform is gebaseerd op de koersen die worden geleverd door een derde partij, de koersen leverancier. Het bedrijf behoudt zich het recht een order te annuleren wanneer er een foute koers is weergegeven door een technisch probleem met betrekking tot het handelsplatform of een storing bij de koersen leverancier. Bij cliënten die bewust misbruik maken van een storing op het platform zullen de orders worden teruggedraaid. Wanneer er een storing is op het platform en de cliënt hierdoor een order heeft verloren, zal het bedrijf de inzet van de order die door de storing is beïnvloed vergoeden en terugstorten. Misgelopen winsten zullen niet  worden uitgekeerd, alleen de inzet van de order zal worden teruggestort op het account van de cliënt.

6.16. Het kan in bepaalde gevallen onmogelijk zijn om orders voor het stoppen van verliezen, uitkeren van rendementen, koop- en verkooplimieten of stopopdrachten op koop- en verkooptransacties voor financiële instrumenten tegen de vermelde prijs uit te voeren. In dat geval is het bedrijf gerechtigd om de order uit te voeren of om de openings- of sluitingsprijs van de transactie te wijzigen in de eerst beschikbare koers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de koersen zo snel stijgen of dalen in één handelssessie dat de handel op grond van de regels van de relevante beursinstantie wordt opgeschort of beperkt. Ook kan dit gebeuren op de momenten waarop de handelssessies starten. Het plaatsen van een order om verliezen te stoppen zal de verliezen van de opdrachtgever derhalve niet noodzakelijk beperken tot het beoogde bedrag omdat de marktomstandigheden het onmogelijk maken om de order tegen de bedongen prijs uit te voeren.

6.17. De opdrachtgever kan binnen twee (2) werkdagen na het uitvoeren van een transactie schriftelijk per e-mail of in een handmatig overgedragen schrijven bezwaar aantekenen tegen het al dan niet uitvoeren van een transactie en/of order die namens hem werd uitgevoerd of tegen de wijze waarop deze transactie en/of order werd uitgevoerd. De transactie wordt anders beschouwd als zijnde geldig en bindend.

6.18. Wanneer het margeniveau nul is, zal het bedrijf automatisch alle posities sluiten tegen de prijs die op dat moment door het bedrijf wordt geboden.

6.19. De opdrachtgever aanvaardt en realiseert dat alle gesprekken/communicatieuitingen tussen de opdrachtgever en het bedrijf magnetisch, digitaal of anderszins kunnen worden opgeslagen. De opdrachtgever aanvaardt voorts dat het bedrijf deze geregistreerde gegevens kan gebruiken als bewijs wanneer er een geschil tussen het bedrijf en de opdrachtgever ontstaat.

6.20. Het bedrijf is gerechtigd de uitvoering van transacties die de opdrachtgever telefonisch indient te weigeren wanneer de acties van de opdrachtgever niet duidelijk zijn en wanneer er geen sprake is van instructies voor het openen of sluiten van een positie of voor het wijzigen of verwijderen van orders.

6.21. Wanneer er sprake is van overmacht, aanvallen door hackers of andere onwettige acties die gericht zijn tegen het handelsplatform of tegen enige systemen van het bedrijf of wanneer de handel op de financiële markten voor een bewust financieel instrument van het bedrijf wordt opgeschort, kan het bedrijf de posities van de opdrachtgever opschorten, bevriezen of sluiten en vragen om herziening van de uitgevoerde transacties.

6.22. Alle prijsniveaus op het handelsplatform worden naar goeddunken van het bedrijf vastgesteld. Alle verwijzingen van de opdrachtgever naar prijzen of andere handels- of informatiesystemen worden genegeerd.

6.23. De opdrachtgever dient geen software te gebruiken om automatisch te handelen via zijn account. De opdrachtgever zal voorts geen apparaat gebruiken of toestaan voor het uitvoeren van transacties wanneer dit apparaat de regelmatige en gewone uitvoering van deze transacties, zoals door het bedrijf beoogd, op enige wijze belemmert en/of verstoort. Onder apparaten worden bijvoorbeeld softwareprogramma’s met advies van experts, zogenaamde “auto clickers” en soortgelijke programma’s verstaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat er door de opdrachtgever gebruikt gemaakt wordt door één van deze programma’s behoudt het bedrijf het recht om het account van de opdrachtgever te sluiten. Het bedrijf is niet aan de opdrachtgever verplicht om hiervan bewijzen te overleggen.

6.24. Het bedrijf is gerechtigd om de spreiding van financiële instrumenten naar eigen inzicht te verhogen of te verlagen op basis van de marktomstandigheden.

6.25. Het bedrijf is gerechtigd om de handel in valutaparen, die door het bedrijf naar haar eigen, absolute goeddunken worden bepaald, niet te accepteren binnen twee (2) minuten voor en na invloedrijke nieuwsberichten, zoals breaking news en aankondigingen met financiële indicaties.

6.26 Alle week en maand orders sluiten altijd een half uur voordat de beurs sluit. Dus bij de AEX is dit 17:00u en bij de Dow Jones 21:00u

 1. WEIGERING VOOR HET UITVOEREN VAN ORDERS

7.1. De opdrachtgever erkent dat het bedrijf is gerechtigd om op enig moment en om welke reden dan ook, zonder kennisgeving en/of verklaring, naar eigen goeddunken de uitvoering van orders te weigeren, inclusief, maar niet uitsluitend, in de volgende gevallen:

 1. a)         Wanneer het bedrijf concludeert dat de uitvoering van de order gericht is op of gericht kan zijn op manipulatie van de markt van de financiële instrumenten, misbruik van vertrouwelijke informatie (handel met voorkennis) vormt, bijdraagt aan de legalisatie van inkomsten uit onwettige activiteiten (witwassen) en/of op enige wijze van invloed is of kan zijn op de betrouwbaarheid of probleemloze werking van het digitale handelsplatform;
 2. b)         Wanneer de order betrekking heeft op de aankoop van een financieel instrument, maar er geen vrijgemaakte bedragen bij het bedrijf en/of op de bankrekening zijn gestort (zoals in lid 9 wordt uitgelegd) om de aankoopprijs van het relevante financiële instrument en alle kosten in relatie tot het voornoemde handelsplatform te betalen. Bij het berekenen van de voornoemde vrijgemaakte bedragen zijn, worden, hoewel niet uitsluitend, de volgende bedragen van de opdrachtgever als nodig beschouwd om aan de verplichtingen te voldoen: verplichtingen die voortkomen uit de mogelijke uitvoering van eerder geregistreerde inkooporders, die worden afgetrokken van de vrijgemaakte bedragen die bij het bedrijf en/of op de bankrekening zijn gestort.

Het bedrijf is niet verplicht om redenen te noemen of om een kennisgeving te verstrekken voor het opschorten, weigeren of annuleren van orders of instructies van de opdrachtgever. Wanneer het bedrijf besluit om een instructie op te schorten of te annuleren, zal die annulering bovendien niet van invloed zijn op enige verplichting van de opdrachtgever ten opzichte van het bedrijf of van enig recht van het bedrijf ten opzichte van de opdrachtgever of zijn activa.

7.2. De opdrachtgever verklaart dat hij niet bewust orders of instructies aan het bedrijf zal geven die het bedrijf ertoe kunnen dwingen om actie te ondernemen in het kader van lid 7.1.

 1. AFWIKKELING VAN TRANSACTIES

8.1. Het bedrijf zal alle transacties afwikkelen nadat ze zijn uitgevoerd.

8.2. Wanneer de opdrachtgever voortdurend online toegang heeft tot zijn rekeningoverzicht, wordt dat gepercipieerd als zijnde dat het bedrijf aan zijn verplichtingen in lid 8.2 voldoet. Alle bezwaren van de opdrachtgever zijn alleen geldig wanneer ze schriftelijk binnen twee (2) werkdagen na de datum van de transactie waartegen het bezwaar is aangetekend door het bedrijf zijn ontvangen.

 1. KLANTACCOUNTS EN -REKENINGEN

9.1. Alle bedragen die door de opdrachtgever aan het bedrijf worden overgemaakt of die het bedrijf namens de opdrachtgever bewaart om haar beleggingsdiensten, zoals omschreven in lid 2, te kunnen aanbieden, worden namens de opdrachtgever en/of in naam van het bedrijf, handelend namens de opdrachtgever, bewaard op een rekening bij een bank of andere instelling die bedragen accepteert die van tijd tot tijd door het bedrijf worden gespecificeerd (de “bankrekening“).

9.2. De opdrachtgever machtigt het bedrijf na ondertekening van de overeenkomst om namens hem geld op zijn bankrekening te storten en van zijn bankrekening op te nemen, waaronder, zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, het opnemen van bedragen voor het afwikkelen van alle transacties die op grond van de overeenkomst zijn uitgevoerd en van alle bedragen die door of namens de opdrachtgever moeten worden betaald aan het bedrijf of aan enige andere persoon.

9.3. Tenzij de partijen schriftelijk anderszins overeenkomen, zullen alle bedragen die het bedrijf aan de opdrachtgever is verschuldigd direct aan de opdrachtgever te worden betaald.

9.4. Het bedrijf behoudt een compensatierecht en kan, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd en zonder toestemming van de opdrachtgever enige bedragen die namens en/of ten gunste van opdrachtgever worden bewaard compenseren vanwege de verplichtingen van de opdrachtgever aan het bedrijf. Voorts kan het bedrijf enige rekeningen van de opdrachtgever samenvoegen met rekeningen van het bedrijf. Tenzij schriftelijk anderszins tussen het bedrijf en de opdrachtgever is overeengekomen, biedt deze overeenkomst geen andere rechten dan de hierin vermelde rechten. Voorts biedt de overeenkomst geen rechten met betrekking tot kredietfaciliteiten.

9.5. De opdrachtgever is gerechtigd om de bedragen die niet worden gebruikt als onderpand voor marges zonder enige verplichtingen op te nemen zonder dat de genoemde rekening wordt gesloten.

9.6. Geldoverdrachten (opnames vanaf de handelsrekening) worden uiterlijk binnen drie (3) bankwerkdagen na ontvangst van het opnameverzoek van de opdrachtgever gerealiseerd. Uitbetaling geschiedt via een bankoverschrijving of terugboeking naar de Credit Card waar de storting vandaan is gekomen. Vervolgens wordt het opgenomen bedrag op het rekeningsaldo van de opdrachtgever in mindering gebracht op de dag waarop het opnameverzoek wordt verwerkt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een opnameverzoek te weigeren wanneer dit verzoek niet voldoet aan de bepalingen in lid 9.9. Het bedrijf kan het opnameverzoek voorts vertragen wanneer de opdrachtgever geen volledige documentatie verstrekt.

9.7. De opdrachtgever komt overeen alle relevante boekingskosten te betalen wanneer hij bedragen van zijn rekening opneemt naar zijn gekoppelde bankrekening. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de betalingsgegevens die hij aan het bedrijf heeft verstrekt. Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de bedragen van de opdrachtgever wanneer de verstrekte gegevens niet kloppen. De opdrachtgever begrijpt voorts dat het bedrijf geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor bedragen die niet direct op de bankrekeningen van het bedrijf worden gestort.

9.8. De opdrachtgever komt overeen dat alle bedragen die door of namens de opdrachtgever op de bankrekeningen worden gestort, op de handelsrekening van de opdrachtgever worden geboekt tegen de waardedatum waarop de betaling is ontvangen en na aftrek van alle kosten die de aanbieder van de bankrekening, of enige andere betrokken tussenpersoon, in mindering brengt tijdens het transactieproces. Voor de bedragen op de handelsrekening van de opdrachtgever worden gestort, dient het bedrijf te zijn overtuigd van het feit dat de afzender de opdrachtgever of een bevoegde vertegenwoordiger van de opdrachtgever is. Het bedrijf behoudt zich anders het recht voor om het nettobedrag dat van de remittent is ontvangen te restitueren op de manier waarop het bedrag werd ontvangen.

9.9 Bedragen dienen te worden opgenomen op dezelfde manier waarop de opdrachtgever geld op zijn handelsrekening stort en aan dezelfde remittent. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om een overboeking middels een specifieke betaalmethode te weigeren en om een andere betaalmethode voor te stellen. De opdrachtgever dient in dat geval een nieuw opnameverzoek in te dienen. Het bedrijf behoudt zich voorts het recht voor om meer documentatie te vragen wanneer het opnameverzoek van de opdrachtgever wordt verwerkt. Wanneer het bedrijf niet overtuigd is door enige documentatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt, kan het bedrijf de opnametransactie ongedaan maken en het geld terugstorten op het handelsaccount van de opdrachtgever.

9.10. Wanneer enig bedrag dat op de bankrekeningen is gestort op enig moment en om welke reden dan ook door de aanbieder van de bankrekening ongedaan wordt gemaakt, zal het bedrijf de bewuste storing direct terugboeken op de handelsrekening van de opdrachtgever. Het bedrijf behoudt zich dan het recht voor om andere soorten relevante transacties na de datum van de bewuste storting ongedaan te maken. De opdrachtgever begrijpt dat deze acties kunnen resulteren in een negatief saldo op de handelsrekening(en) van de opdrachtgever.

9.11. De opdrachtgever komt in geval van een negatief saldo op zijn handelsrekening(en) overeen dat het bedrijf het bewuste bedrag vanaf een andere handelsrekening van de opdrachtgever kan overboeken om het negatieve saldo ongedaan te maken. De opdrachtgever begrijpt en aanvaardt bovendien dat het bedrijf zich, wanneer er niet voldoende geld beschikbaar is om het negatieve saldo op de handelsrekening ongedaan te maken, het absolute recht voorbehoudt om deze overeenkomst met inachtneming van een kennisgevingsperiode van vierentwintig (24) uur via het handelsplatform of per e-mail te beëindigen en om het negatieve saldo en alle daaruit voortvloeiende kosten te claimen.

9.12. De opdrachtgever komt overeen afstand te doen van zijn rechten op enige rente over de bedragen die op zijn bankrekening staan en stemt in dat het bedrijf deze rente zal gebruiken ter compensatie van registratiekosten/algemene onkosten/lasten/kosten en rentes met betrekking tot het beheren en handhaven van de bankrekening.

9.13 Het is niet toegestaan om meerdere accounts op één adres te openen door één of meerdere opdrachtgevers. Het is niet toegestaan om meerdere accounts te openen onder een en hetzelfde IP adres door één of meerdere opdrachtgevers.

 1. PROVISIE AAN HET BEDRIJF

10.1. Als de Trading Account  inactief is voor 90 dagen of meer, behoudt de Vennootschap zich het recht voor om een maandelijkse onderhoud/beheer vergoeding van € 25,00 in rekening te brengen. De vergoedingen voor onderhoud zullen nooit meer bedragen dan het totale balans van de cliënt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF

11.1. Het bedrijf zal de transacties te goeder trouw en met gepaste voorzichtigheid afwikkelen, maar is niet aansprakelijk voor enige omissie, opzettelijke nalatigheid of fraude van enige persoon, firma of organisatie van wie het bedrijf instructies voor de uitvoering van de orders van de opdrachtgever ontvangt en/of door wie transacties namens de opdrachtgever worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van enige omissie, opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf.

11.2. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig gemis van kansen waardoor de waarde van de financiële instrumenten van de opdrachtgever had kunnen toenemen of voor enige vermindering van de waarde van de financiële instrumenten van de opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van deze waardevermindering, tenzij dat verlies of de waardevermindering het directe gevolg is van enige omissie, opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf of zijn medewerkers.

11.3. Wanneer het bedrijf wordt geconfronteerd met enige claim, schade, aansprakelijkheid, kostenpost of uitgave in relatie tot de uitvoering of als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst en/of in relatie tot het aanbieden van de beleggingsdiensten en/of in relatie tot de beschikking van de financiële instrumenten van de opdrachtgever in het licht van de overtuigendheid van enige claims door het bedrijf of als gevolg van het niet nakomen van enige uitspraken en/of orders en/of instructies van de opdrachtgever, zoals opgenomen in de overeenkomst, kent het bedrijf geen verantwoordelijkheid, van welke aard dan ook, en is de opdrachtgever aansprakelijk voor schadeloosstelling van het bedrijf.

11.4. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig verlies als gevolg van bedrog met betrekking tot de feiten of van een foutief oordeel of enige handeling, noch van enige nalatigheid van het bedrijf, op welk moment dan ook, tenzij dit bedrog of deze daad of omissie het directe gevolg is van opzettelijke nalatigheid of fraude door het bedrijf of zijn medewerkers.

11.5. Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het verlies van financiële instrumenten en tegoeden van de opdrachtgever, waaronder in het geval waarin de activa van de opdrachtgever worden bewaard door een externe partij, zoals een bank of andere instelling die wordt gebruikt als aanbieder van betalingen, of voor enige handeling die werd uitgevoerd op basis van onjuiste informatie voordat de opdrachtgever informeerde over enige wijziging met betrekking tot de voorhanden zijnde informatie.

11.6. Hoewel het bedrijf alle stappen neemt die redelijkerwijs mogelijk zijn en algemene inlichtingen inwint bij beschikbare bronnen teneinde naar zijn beste vermogen te garanderen dat de bank die hij inschakelt voor zijn zakelijke handelingen of waarnaar bedragen van de opdrachtgever worden overgeboekt daartoe competentie is, kan het bedrijf niet garanderen dat enige bank of andere gereguleerde financiële instellingen die dergelijke overboekingen ontvangt financieel gezond is. Het bedrijf aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor liquidatie, curatele of ander falen van deze bank of instelling waardoor de overgeboekte bedragen geheel of gedeeltelijk verloren kunnen gaan.

11.7. Het bedrijf, lid van het beleggerscompensatiefonds, hierna het “fonds” te noemen, biedt de opdrachtgever extra veiligheid in de vorm van compensaties vanuit het fonds voor enige claim die voortkomt uit het onjuist functioneren namens het bedrijf of voor het geval het bedrijf haar verplichtingen niet nakomt, ongeacht of deze verplichtingen voortkomen uit een schending van toepasselijke wet- en regelgeving, uit de overeenkomst of uit overtredingen door het bedrijf. Door deze overeenkomst te aanvaarden, erkent de opdrachtgever dat hij de informatie onder het kopje “BELEGGERSCOMPENSATIEFONDS” op de hoofdwebsite van het bedrijf heeft gelezen, begrepen en aanvaard. Deze informatie is openbaar en toegankelijk voor alle opdrachtgevers.

 1. DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN WIJZIGING VAN DE DUUR

12.1. Deze overeenkomst wordt van kracht op het moment waarop de opdrachtgever voor het eerst geld naar zijn rekening overboekt, mits het bedrijf de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van acceptatie van zijn account. De overeenkomst is voor een onbepaalde periode van kracht tot ze wordt beëindigd krachtens de bepalingen in lid 13.

 1. BEËINDIGING

13.1. De opdrachtgever is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een kennisnemingsperiode van ten minste zeven (7) dagen voor het bedrijf. In de opzegging dient de einddatum te worden vermeld. Als voorwaarde geldt dat alle openstaande transacties namens de opdrachtgever moeten zijn afgerond.

13.2. De eerste dag van de kennisgevingsperiode wordt beschouwd als de datum waarop de kennisgeving door het bedrijf is ontvangen.

13.3. Het bedrijf kan de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een kennisnemingsperiode van ten minste zeven (7) dagen en onder vermelding van de einddatum.

13.4. Het bedrijf kan de overeenkomst onverwijld en zonder inachtneming van een kennisnemingsperiode van zeven (7) dagen beëindigen wanneer er sprake is van de volgende situaties:

 1. a)      Wanneer de opdrachtgever overlijdt;
 2. b)      Wanneer er een aanvraag wordt ingediend, een order wordt gegeven, een bijeenkomst wordt belegd, een resolutie wordt goedgekeurd of maatregelen inzake een faillissement of liquidatie van de opdrachtgever worden genomen;
 3. c)      Wanneer de beëindiging wordt geëist door een bevoegde regelgevende instantie;
 4. d)      Wanneer de opdrachtgever enige bepaling in de overeenkomst schendt en de overeenkomst volgens het bedrijf niet kan worden geïmplementeerd;
 5. e)      Wanneer de opdrachtgever inbreuk maakt op enige wet of regel die op hem van toepassing is, waaronder, maar niet uitsluitend, wetten en regels met betrekking tot deviezencontrole en registratie-eisen;
 6. f)       Wanneer het bedrijf door de opdrachtgever direct of indirect in een fraudezaak, van welke aard dan ook, wordt betrokken.

13.5. De beëindiging van de overeenkomst zal in geen geval van invloed zijn op de rechten die zijn ontstaan, op bestaande verplichtingen of op contractuele verplichtingen die na de beëindiging in kracht moesten blijven. De opdrachtgever dient in geval van beëindiging de volgende kosten te betalen:

 1. a)      Alle openstaande vergoedingen aan het bedrijf, alsook alle andere aan het bedrijf verschuldigde bedragen;
 2. b)      Alle kosten en extra onkosten die door het bedrijf zijn of worden opgelopen als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst;
 3. c)      Alle schades die zijn ontstaan tijdens het regelen of afwikkelen van openstaande verplichtingen.

13.6. Wanneer de opdrachtgever lid 13.4(e) en 13.4(f) schendt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om alle uitgevoerde transacties waardoor de belangen van het bedrijf en/of een deel van of alle belangen van de opdrachtgever gevaar lopen terug te draaien voor de overeenkomst wordt beëindigd.

13.7. Het bedrijf zal na beëindiging van de overeenkomst direct de activa van de opdrachtgever die nog in het bezit van het bedrijf zijn aan de opdrachtgever overhandigen. Het bedrijf blijft echter gerechtigd om beslag te leggen op die activa van de opdrachtgever die nodig zijn om reeds geopende posities te sluiten en/of om openstaande verplichtingen van de opdrachtgever te betalen, waaronder, maar niet uitsluitend, alle bedragen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan het bedrijf is verschuldigd.

 1. ERKENNING VAN RISICO’S

14.1. De opdrachtgever erkent en aanvaardt zonder voorbehoud en ongeacht de informatie die het bedrijf hem heeft verstrekt dat de waarde van enige belegging in financiële instrumenten kan fluctueren en dat beleggingen zelfs hun waarde kunnen verliezen.

14.2. De opdrachtgever erkent en aanvaardt zonder voorbehoud dat hij een groot risico op verliezen en schade loopt wanneer hij een financieel instrument koopt en/of verkoopt via het bedrijf en middels het platform. De opdrachtgever verklaart en aanvaardt voorts dat hij bereid is dit risico te lopen.

14.3. De opdrachtgever erkent dat hij de volgende informatie heeft gelezen en begrepen en aanvaardt deze informatie zonder voorbehoud:

 1. Informatie over historische prestaties van een financieel instrument vormen geen garantie voor huidige en/of toekomstige prestaties. Het gebruik van historische gegevens vormt geen bindende of veilige voorspelling voor de bijbehorende toekomstige prestaties van de financiële instrumenten waarop de voornoemde informatie betrekking heeft.
 2. Wanneer een financieel instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan de munteenheid in het land waarvan de opdrachtgever inwoner is, kunnen alle wijzigingen in wisselkoersen een negatief effect hebben op de waarde, prijs en prestaties.
 3. Een financieel instrument op buitenlandse markten kan andere risico’s met zich meebrengen dan de gebruikelijke marktrisico’s in het land waarvan de opdrachtgever inwoner is. In sommige gevallen zijn de risico’s groter. Het vooruitzicht van winst of verlies uit transacties op de buitenlandse markten wordt ook beïnvloed door wisselkoersschommelingen.
 4. De opdrachtgever dient geen financiële instrumenten te kopen tenzij hij bereid is het risico te lopen zijn gehele vermogen dat hij heeft belegd te verliezen en tenzij hij aansprakelijk wil zijn voor eventuele extra provisies en andere onkosten.

14.4. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat er andere risico’s zijn die niet in dit artikel worden genoemd. De opdrachtgever erkent voorts dat hij alle informatie onder de kopjes “RISICO’S EN WAARSCHUWINGEN” heeft gelezen en aanvaard. Deze informatie is openbaar beschikbaar en toegankelijk voor alle opdrachtgevers via de hoofdwebsite van het bedrijf.

 1. RELATIE TUSSEN HET BEDRIJF EN DE OPDRACHTGEVER

15.1. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om externe, bevoegde en goed opgeleide personen in te zetten, werk te bieden en aan te wijzen voor bemiddeling bij de uitvoering van orders en voor het afwikkelen van transacties voor de opdrachtgever.

15.2. Het bedrijf verklaart dat het, waar mogelijk, alle noodzakelijke maatregelen neemt om enige belangenconflicten tussen enerzijds zichzelf en gerelateerde personen en opdrachtgevers en anderzijds zijn opdrachtgevers te voorkomen of op te lossen. Het bedrijf wijst de opdrachtgever echter op de volgende mogelijke bronnen van een belangenconflict.

 1. a)    Het bedrijf en/of enige gerelateerde organisatie en/of enig bedrijf dat deel uitmaakt van de bedrijfsgroep waartoe het bedrijf behoort, zou:
 2. Een overeenkomst met de opdrachtgever kunnen aangaan teneinde zijn order uit te voeren;
 3. Emittent kunnen zijn van de onderliggende activa en/of future-contracten waarop de financiële instrumenten waarvoor de opdrachtgever een transactie wil afwikkelen is gebaseerd;

iii.       Namens zichzelf en/of voor een andere opdrachtgever kunnen optreden als koper en/of verkoper en/of een belang kunnen hebben in de onderliggende activa en/of future-contracten waarop de financiële instrumenten van de emittent waarvoor de opdrachtgever een transactie wil afwikkelen is gebaseerd;

 1. Kunnen optreden als agent en/of een handelsrelatie of andere relatie kunnen hebben met een emittent van de onderliggende activa en/of future-contracten waarop het financiële instrument is gebaseerd;
 2. Een vergoeding kunnen betalen aan externe personen die het bedrijf bij de opdrachtgever hebben aanbevolen of die op enige wijze zo hebben bemiddeld dat de orders van de opdrachtgever ter uitvoering naar het bedrijf worden doorgestuurd.
 3. b)    Het bedrijf kan verschillende orders namens verschillende opdrachtgevers uitvoeren, waarbij de orders wellicht zelfs haaks op elkaar staan.
 4. c)    Het bedrijf kan de risico’s die aan de transacties van de opdrachtgever zijn gerelateerd tot een minimum beperken middels enig bedrijf dat deel uitmaakt van de bedrijfsgroep waartoe het bedrijf behoort, alsook dekking voor dat risico bij het bewuste bedrijf verkrijgen.

15.3. De opdrachtgever garandeert dat hij het door het bedrijf gebruikte “BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN” heeft gelezen. Dit beleid is te vinden op de hoofdwebsite van het bedrijf en is openbaar en toegankelijk voor alle opdrachtgevers.

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

16.1. Het bedrijf is niet verplicht om enige informatie met de opdrachtgever te delen of om enige informatie in overweging te nemen bij het nemen van een beslissing of bij het handelen namens de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anderszins in deze overeenkomst is vermeld en relevante wet- en regelgeving en geldende richtlijnen dat verplichten.

16.2. Het bedrijf is gerechtigd om die informatie over de transacties van de opdrachtgever of die informatie die ze nodig acht te delen teneinde te voldoen aan de eisen van enige persoon die wettelijk bevoegd is om deze informatie op te vragen of om deze informatie te delen overeenkomstig de verplichtingen van het bedrijf om de voornoemde openbaarmaking voort te zetten zonder dat de opdrachtgever daarover vooraf wordt geïnformeerd.

16.3. Het bedrijf zal alle persoonlijke gegevens van de opdrachtgever verwerken overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

16.4. De opdrachtgever heeft de voorwaarden in het door het bedrijf gehanteerde “PRIVACYBELEID” gelezen en aanvaardt ze. Het beleid wordt uitvoerig beschreven op de hoofdwebsite van het bedrijf en is openbaar en toegankelijk voor alle opdrachtgevers.

 1. KENNISGEVINGEN

17.1. Tenzij specifiek het tegendeel wordt vermeld, worden alle kennisgevingen, instructies, machtigingen, aanvragen of andere communicatie-uitingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan het bedrijf meedeelt, schriftelijk verstrekt op het postadres van het bedrijf, zoals vermeld op de omslag van de overeenkomst, of op enig ander adres dat het bedrijf van tijd tot tijd voor dit doel aan de opdrachtgever kan verstrekken. Voornoemde kennisgevingen, instructies, machtigingen, aanvragen of andere communicatie-uitingen worden alleen van kracht wanneer ze daadwerkelijk door het bedrijf zijn ontvangen en mits ze geen schending vormen van enige voorwaarde in deze overeenkomst of haaks staan op enige voorwaarde in deze overeenkomst.

17.2. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om enige andere manier van communiceren aan de opdrachtgever voor te schrijven.

17.3. Deze overeenkomst is persoonlijk. De opdrachtgever is dan ook niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen die in deze overeenkomst staan vermeld over te dragen.

17.4. Het bedrijf kan haar rechten en/of verplichtingen die voortkomen uit of vermeld zijn in deze overeenkomst, op enig gewenst moment, toewijzen en/of overdragen aan een rechtspersoon of natuurlijke persoon.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

18.1. De opdrachtgever erkent dat er geen enkele verklaring door of namens het bedrijf aan hem is gedaan die hem op enige wijze heeft opgehitst of overgehaald om deze overeenkomst te ondertekenen.

18.2. Wanneer de opdrachtgever meer dan één persoon betreft, worden de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst samengevoegd en gedeeld. Alle verwijzingen naar de opdrachtgever in deze overeenkomst dienen, waar van toepassing, te worden opgevat als verwijzing naar één of meer van deze personen. Alle waarschuwingen of andere kennisgevingen aan één van de personen die deel uitmaakt van “de opdrachtgever” dienen te worden beschouwd als zijnde gegeven aan alle personen die deel uitmaken van “de opdrachtgever”. Alle orders die worden verstrekt door één van de personen die deel uitmaakt van “de opdrachtgever” dienen te worden beschouwd als zijnde gegeven door alle personen die deel uitmaken van “de opdrachtgever”.

18.3. Wanneer enige bepaling in de overeenkomst op enig moment en in enig opzicht, overeenkomstig wet- en/of regelgeving in enig rechtsgebied, onwettig, verbeurd verklaard of onuitvoerbaar is of wordt, zal dat geen gevolgen hebben voor de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of voor de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling overeenkomstig wet- en/of regelgeving in andere rechtsgebieden.

18.4. De opdrachtgever zal alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen, waaronder, zonder afbreuk te doen aan de bovenstaande algemene bepalingen, het uitvoeren van alle benodigde documenten, zodat het bedrijf zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst behoorlijk kan nakomen.

18.5. De Opdrachtgever verbindt zich ertoe alle documentatiekosten in verband met de overeenkomst en alle documentatie die nodig kan zijn voor de uitvoering van de transacties in het kader van deze overeenkomst te betalen.

18.6. Gedetailleerde informatie over de uitvoering van en voorwaarden voor beleggingstransacties in financiële instrumenten, zoals uitgevoerd door het bedrijf, alsook alle andere informatie met betrekking tot de activiteiten van het bedrijf, is gericht aan alle natuurlijke personen en rechtspersonen en toegankelijk via de hoofdwebsite van het bedrijf, www.optie24.nl.

 1. VERKLARING VAN DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever verklaart plechtig dat:

 1. a)      Hij de tekst van de overeenkomst volledig heeft gelezen en begrepen, dat hij in staat is geweest om professioneel advies inzake de inhoud ervan in te winnen en dat hij volledig en zonder voorbehoud instemt met de voorwaarden in deze overeenkomst;
 2. b)      Hij alle informatie die op het internet beschikbaar is over het bedrijf, de geboden diensten, relevante kosten en provisies, de algemene kennisgevingen inzake risico’s, de informatie over de klantcategorisering en het beleggerscompensatiefonds en de samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten, het beleid inzake de uitvoering van orders en het privacy beleid heeft doorgelezen en dat hij heeft geconstateerd dat alle relevante informatie aan de geldende normen voldoet;
 3. c)      Hij instemt met directe benadering door het bedrijf middels cold calling, hetzij telefonisch dan wel in de vorm van een persoonlijk gesprek, per fax, via geautomatiseerde telefonische oproepen, per e-mail of anderszins telefonisch, elektronisch of digitaal;
 4. d)      Hij ouder is dan 18 jaar en dat de informatie die hij heeft ingevuld op de vragenlijst voor beleggers, alsook in andere documenten die hij heeft verstrekt in relatie tot het aanvraagformulier, naar zijn beste eer en geweten correct, volledig en niet misleidend is en dat hij het bedrijf zal informeren over alle wijzigingen met betrekking tot de informatie die hij heeft ingevuld op de vragenlijst voor beleggers;
 5. e)      Hij alle orders accepteert die hij plaatst en dat het bedrijf fungeert als agent en niet als hoofdpersoon namens de opdrachtgever; De enige plaats van uitvoering voor zijn orders het bedrijf is; Deze plaats van uitvoering een niet-gereguleerde markt is;
 6. f)       Hij op basis van zijn algehele financiële omstandigheden het beleggingsbedrag heeft gekozen dat hij redelijk acht in zijn omstandigheden.